Vattenmätare

När du bygger en ny fastighet eller vill koppla på dig på det allmänna vatten och avloppsnätet, är det vi på Sölvesborg Energi som utför montering av vattenmätare i mätarkonsol. Vi ansvarar också för byten av vattenmätare.

Istället för att betala en schablonavgift kan du som är fritidshusägare numer också få en egen vattenmätare, och bara betala för det vatten du faktiskt använder.

Så här fungerar det att installera en ny vattenmätare

Du beställer installation av vattenmätare från oss via kundservice, se kontaktuppgifter längre ner på den här sidan.

Inför monteringen ansvarar du som fastighetsägare för att anordna en godkänd plats med konsol för mätare, och det arbetet bekostar du själv. Det är fastighetsägarens ansvar att se till så platsen är klar enligt instruktionerna nedan när vi kommer för att installera vattenmätaren.

Dela med dig av informationen nedan till den entreprenör du anlitar för att anordna mätarplatsen.

Illustration över hur en lämplig plats för vattenmätare kan se ut.

Så här kan en lämplig plats för vattenmätare kan se ut.

Platsen för vattenmätaren ska för att bli godkänd vara:

  • Skyddad mot frost, olämplig uppvärmning och yttre påverkan
  • Belyst
  • Placerad i låsbart utrymme
  • Golv samt närbeläget väggparti ska tåla spill och läckage av vatten, golvavlopp bör finnas
  • Ventilerad för att undvika kondens och mögel
  • Lättåtkomlig och med fritt utrymme runtom så att driftpersonalen lätt kommer åt mätare vid byte eller service

Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.

Illustration över vattenmätare. A: avstängningsventil, B: avstängningsventil. Mätarkonsolen finns i mitten.

A: avstängningsventil, B: avstängningsventil. Mätarkonsollen finns i mitten.

Mätarens mått är 190-220 mm och anslutningarna ¾ tums rörgänga. Mätaren monteras i horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Arbetet med de anordningarna som krävs för uppsättning av mätaren ska utföras fackmannamässigt.

Installationen ska sedan underhållas av fastighetsägaren så att den i huvudsak bibehåller de egenskaper den hade som ny, till exempel ska avstängningsventiler kring mätaren hållas i funktionsdugligt skick.

Mätarplats utanför byggnaden

Om det inte är möjligt att montera vattenmätaren inomhus är alternativet att installera en isolerad vattenmätarbrunn utomhus. Du som fastighetsägare står själv för kostnaden av vattenmätarbrunnen. Brunnen ska minst ha en inre diameter på 300 mm och vattenmätaren blir upplyftningsbar tack vare flexibla slangar. Mätarbrunn ska vara godkänd av Va-huvudmannen. Gjorda för att kunna dra upp mätaren för avläsning, byte och service.

Mätarbrunnen bekostas av fastighetsägaren. Underhåll och eventuellt byte av själva vattenmätarbrunnen görs också på egen bekostnad.

Öppning och stängning av servisventil

Tänk på att servisventilen i förbindelsepunkten till din fastighet är Sölvesborg Energis egendom. Öppning och stängning av ventil får bara utföras av personal från oss.

I vissa fall kan dock fastighetsägaren, eller den entreprenör fastighetsägaren anlitat, tillåtas att öppna ventilen själva, till exempel vid nyanslutning av en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Skulle ventilen gå sönder om den öppnas eller stängs utan tillstånd av Sölvesborg Energi, kommer ventilen att bytas ut på fastighetsägarens bekostnad.

Att montera ner en vattenmätare inne i ditt hus, som till exempel vid byte till en nyare modell, får också enbart av Sölvesborg Energi godkänd personal göra. De äldre modellerna är plomberade så att det inte ska gå att ta bort dem själv, och de nyare har larm som går om de tas bort eller hanteras på ett felaktigt sätt.

Tänk också på att du måste ha viss värme på året om, även i ett fritidshus som du inte använder hela året, annars riskerar du bland annat att din vattenmätare fryser sönder, en vattenläcka kan uppstå och du behöver stå för kostnaden för en ny vattenmätare från oss. På lång sikt riskerar du även andra skador på fastigheten om värmen är helt avstängd. En så kallad "frostvakt" (en värmekabel eller termostat som går igång vid låga temperaturer) är heller ingen garanti för att det inte ska uppstå några skador. Vilken temperatur som rekommenderas i en fastighet som under en tid är tom på människor och djur kan du hitta via ditt försäkringsbolags hemsida där du har din hemförsäkring eller genom att kontakta dem. Vi kan inte garantera att det fungerar till 100%, men larmen på de nyare vattenmätarna går dock även vid en misstänkt vattenläcka, så det kan också vara ett argument för att skaffa vattenmätare till ditt fritidshus.

Vi stänger endast av vattnet utan kostnad om det gäller renovering eller grävarbeten och om vi får vi veta det minst fem arbetsdagar innan den planerade avstängningen, mer information om det hittar du på länken längre ner på den här sidan.

Om du inte är ansluten än

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du börja med att skicka in en servisanmälan till oss.

Då vi är färdiga med din anslutning får du ett meddelande om
upprättad förbindelsepunkt och det är ett klartecken till dig att du kan ansluta din fastighet till VA-nätet.

Viktigt att förmedla till din entreprenör

Innan du ansluter din fastighet till det kommunala VA-nätet är det viktigt att du meddelar din entreprenör att du skickat in en servisanmälan och även fått meddelande om upprättad
förbindelsepunkt från oss.

Om du kopplar på dig utan att ha gjort en servisanmälan så har Sölvesborg Energi rätt att göra en polisanmälan.

Fritidshus med egen avstängningsventil utanför huset

Det sitter en backventil i vattenmätaren. Detta gör att man efter att man har stängt ventilen utanför, behöver tömma ledningarna inne i fastigheten genom en kran som är placerad på en låg plats under vattenmätaren.

Byte av vattenmätare

Enligt lag STAFS 2007:2 är vi skyldiga att utföra översyn av vattenmätare med ett intervall av högst 10 år för kallvattenmätare.

När det är dags för mätarbyte skickar vi ut brev till fastighetsägaren med en tidsbokning. Arbetet med mätarbytet uppskattas till cirka 15 minuter och är kostnadsfritt.

För att underlätta för vår montör, ber vi dig att kontrollera att avstängningsventilerna stänger. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ventilerna fungerar.

Stäng avstängningsventil "A" och öppna en kran i huset. Om det inte kommer något vatten och mätaren inte snurrar, är ventilen tät och vattenmätaren kan bytas.

Om det kommer vatten, prova att öppna och stänga ventilen "A" en gång till. Kommer det fortfarande vatten stänger inte ventilen och den måste bytas av en rörläggare.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp