Dagvatten, dräneringsvatten

Vatten och höstlöv på asfalt.

Vet du hur dina stuprör är kopplade? Foto: Scandinav bildbyrå.

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is.

Det finns riktlinjer för hur vi som bor i Sölvesborg ska hantera vårt dagvatten. Riktlinjerna innebär bland annat att alla fastighetsägare ska se till att sitt dag- och dräneringsvatten inte är kopplat till avloppsledningarna som går till reningsverket.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att ta hand om ditt dagvatten och för hur dina ledningar för spill- respektive dagvatten är kopplade.

Felkopplingar ökar risk för överbelastning och miljöpåverkan

Om dagvattnet är kopplat direkt till spillvattenledningar (dit även vatten från till exempel avlopp är kopplat) så förs det med till reningsverket och renas i ”onödan”. Vid stora skyfall eller snabb snösmältning kan det innebära att spillvattenledningarna blir överbelastade så pass att pumpstationer och reningsverk inte mäktar med och man blir då tvungen att brädda för att kunna hantera det stora flödet. Det innebär att orenat spillvatten släpps ut direkt i en å, sjö, dike eller hav. När bräddning måste ske blir det en negativ miljöpåverkan för vår miljö och hälsa.

Översvämning i din källare och stopp i ditt avlopp kan bero på felkopplat dagvatten

En överbelastad spillvattenledning kan innebära bland annat ökad risk för källaröversvämningar och stopp i avlopp för den enskilde fastighetsägaren.

För att minska belastningen på spillvattennätet i vår kommun har Sölvesborg Energi påbörjat en sanering av såväl ledningar som enskilda fastigheter. Detta innebär att om du som fastighetsägare har ditt dagvatten kopplat direkt på spillvattenledningen kommer du behöva koppla om det. Om du har en fastighet där en befintlig dagvattenledning passerar vill vi att du kopplar på den istället. Om så inte är fallet hjälper vi gärna till och hittar en bra lösning.

Dagvattenstrategi

Nedan hittar du dagvattenstrategin för Sölvesborgs kommun.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: