Att tänka på vid anslutning

Här har vi samlat all information du kan behöva veta när du ska ansluta dig till kommunalt vatten och/eller avlopp.

Informationen gäller generellt för alla utbyggnader/anslutningar och har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss. Om det är en helt nybyggd fastighet som ska anslutas kan du bortse från den information som riktar sig till dem som tidigare haft enskild brunn.

Att tänka på vid nyanslutning till det allmänna VA-nätet

Meddelande om förbindelsepunkt, framgår av särskilt meddelande och på ritning där även förbindelsepunktens läge är redovisat. Förbindelsepunkten är gränsen mellan det allmänna ledningsnätet och er. Har ni varit inkopplade på det allmänna dricksvattennätet sedan tidigare så står det inte med i texten. Önskar ni ansluta till fler nyttigheter, fyller ni i en ny servisanmälan och anger vilken nyttighet ni önskar komplettera med. Anslut endast till de nyttigheter som meddelas, framkommer ytterligare anslutning kommer detta också faktureras.

Dricksvattenanslutning, vattenledningen (dim32mm) ansluts till servisventilen markerad med blå färg, servisventilen får endast manövreras av Sölvesborg Energi. Vid permanentboende (folkbokförd på aktuell fastighet) gäller att vattenmätare skall installeras, dock ska samtliga vatteninstallationer förberedas med vattenmätarkonsol. För detta ska ni anordna en plats som ska vara i ett frostfritt utrymme, samt lättillgänglig för installatören. Med avstängningsventiler före och efter mätaren. Själva vattenmätaren installeras av Sölvesborg Energi och förblir Sölvesborg Energis egendom (mätaren Qn 2.5, 220mm). Vid permanentboende kontakta Sölvesborg Energi för tidsbokning av mätarinstallation.

Spillvattenanslutning självfall, spillvatten (allt vatten från toalett, köksavlopp, dusch osv.) ansluts till en spolbrunn som är markerad med röd färg (dim110mm).

Spillvattenanslutning villapumpstation. Ansluts till en servisventil markerad med gul färg (dim 40mm). Pumpstationen tillhandahålls och äga av VA-huvudmannen dvs. Sölvesborg Energi. Fastighetsägaren svarar för den elförsörjning som pumpstationen kräver samt ansvarar för att pumpstationen inte skadas. Sölvesborg Energi tillhandahåller pumpsump, pump och larmindikator. Som fastighetsägare/ abonnent ansvarar ni för utförandet av servisledning med anordningar, inklusive sättning av pumpstationen. Kontakta Sölvesborg Energi när leverans av pumpstation och larmindikator kan levereras (någon vecka i förväg). När pumpstationen är på plats och spänningssatt, meddelar ni Sölvesborg Energi så levererar vi pumpen och startar upp anläggningen. Sölvesborg Energi utser lämplig placeringen av pumpstationen så den blir tillgänglig
för underhåll.

Dagvattenanslutning, det vill säga vatten från dräneringar och regnvatten från tak eller andra ytor får inte ledas till spillvattenledningen, utan ansluts istället till ett separat dagvattensystem. Brunn med sandfång, allt ihopsamlat dagvatten måste passera en brunn med sandfång innan det leds ut till förbindelsepunkten. Dagvatten leds till spolbrunn markerad med grön färg (dim160mm).

Anslutning, det är viktigt att anslutningarna utförs korrekt. Därför rekommenderar vi att ni anlitar en fackman som utför arbetet på er tomt och utför själva anslutningen i tomtgräns. Ni som behöver pumpstation behöver också ta kontakt med en behörig elektriker som drar fram el och installerar pumpstationen. El dras från er elcentral till pumpstationen, pumpen som används är en 1-fas pump. Elektrikern utför inkoppling till husets elcentral och vidare till pumpstationens kopplingslåda samt larmindikator, en 5-ledare behövs eftersom pump och larm går på varsin fas. Rekommendation från pumpleverantör är att pumpen inte installeras över jordfelsbrytaren.

Tips! Även om du inte tänker ansluta till fiber, är det bra att förbereda för fiber genom att lägga ner en extra slang eller rör i VA-schaktet som man sen kan dra fiber i.

Dokumentering, gör en enkel ritning och ta några kort så att det framgår hur de olika ledningarna går och hur de är kopplade. Dokumentera innan återfyllning skett. Detta kan komma att begäras in av VA-huvudmannen.

Tryckavlopp
, vid vissa fastigheter måste man installera tryckavlopp beroende på hur självfallet ser ut. Skillnaden mot självfall är att ledningarna följer terrängen både uppåt och nedåt för att kunna ansluta sig till avloppsnätet. En pump placeras vid fastigheten och trycker iväg avloppsvattnet.


Dagvatten
är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is.


Vattenmätare
är du permanentboende i din fastighet ska det installeras en vattenmätare. Du som fastighetsägaren ska se till att mätplatsen är godkänd att mätarkonsoler är fast förankrade när vi kommer för att sätta upp mätaren. Här kan du läsa mer om vattenmätare och se skiss över hur en godkänd mätplats ser ut.

Abonnemang, meddela Sölvesborg Energi så fort anslutningen är utförd.

Avveckla den slutna tanken, när spillvattnet är inkopplat måste man beställa en sluttömning av sin gamla anläggning hos Västblekinge Miljö. När detta är gjort är det viktigt att fylla igen det hålrum som blir i/efter den slutna tanken. Det finns två sätt, antingen att ta bort tanken och fylla igen hålrummet eller fylla tanken med grus eller annat fast material. Det är inte lämpligt att fylla den med vatten, då detta kommer försvinna med tiden när tanken åldras.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp