Dina rättigheter, personuppgifter enligt GDPR

Dator och kodlås.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta kommunens dataskyddsombud. Foto: Pixabay.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter när du kommer i kontakt med oss. Vi på Sölvesborg Energi värnar om en säker hantering av de uppgifter om våra kunder som vi behandlar. Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög datasäkerhet.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Uppgifter som behandlas

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och leverera de olika ”nyttigheter” som kunden vill använda, måste vi hantera personuppgifter om dig som är eller vill bli kund. Det kan vara namn, personnummer, adress, lägenhetsnummer, mätarnummer, anläggnings id, förbrukningsstatistik, telefonnummer, e-postadress m.m. Dessa lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer som samverkar med oss för att du slutligen ska kunna nyttja de tjänster som du har från oss och för att vi ska kunna hantera den ekonomiska delen av vår affärsrelation.

För att kunna ta emot, registrera och sedan behandla personuppgifter, så måste det föreligga en rättslig grund för behandlingen. Den kan antingen bestå av att det finns reglerat i författning vilka uppgifter som måste behandlas, eller vara baserat på det avtal som ligger till grund för vår relation. I vissa fall är det ett samtycke från den registrerade. Enkelt uttryckt kan vi sammanfatta det till att de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet måste registreras och behandlas och de uppgifter som vi behöver för att kunna utveckla vår service, de behöver vi ett samtycke till för att behandla.

Härifrån hämtar vi uppgifter

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal. Det förekommer också att uppgifterna kommer från andra källor, som elinstalla­törer, fastighetsägare, hyresvärdar eller Skatteverket.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Om uppgifterna är inaktuella, då t.ex. kundförhållandet upphört, kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till varför uppgifter måste sparas, till exempel då det finns obetalda skulder.

En sådan begäran från den registrerade ska vara skriftlig och innehålla uppgift om full­ständigt namn och personnummer, samt vara egenhändigt undertecknad.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning skickas till:

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

294 80 SÖLVESBORG

Om du har frågor

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Om oss