Vanliga frågor och svar, FAQ om dag- och dräneringsvatten

Här kan du läsa svar på några av de vanligaste frågorna vi brukar få om dag- och dräneringsvatten.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is.

Vad är spillvatten?

Förorenat vatten från bad, toalett, disk och tvätt från hushållet.

Hur vet jag om jag har felkopplat på min fastighet?

Om till exempel stuprören leds direkt ner i marken eller går ut på marken kan det vara felkopplat på din fastighet. I de fall du har en spolbrunn kan du testa att färga vattnet i källartrappsspygatter och se om färgen rinner ut i spillvattnet.

I de fall vi på Sölvesborg Energi har klara uppgifter på felkopplingar och där vi har ett dagvattennät utbyggt kommer vi att skicka ut ålägganden om omkoppling.

Kan jag få hjälp med att koppla om?

Vi kan tyvärr inte hjälpa er med själva omkopplingen, det får vi inte enligt lag. Men det är möjligt att kontakta en entreprenadfirma som hjälper till att gräva och koppla om.

Jag har en stenkista, behöver jag koppla om?

Nej, då har du ditt dagvatten kopplat till stenkistan som fördelar ut dagvattnet på din tomt.

Hur vet jag om det finns dagvattenledningar där jag bor?

Enklaste sättet är att ringa oss och kolla.

Om det inte finns någon dagvattenledning i närheten av min fastighet, hur gör jag då?

Ett exempel är att släppa ut takvattnet på gräset. Fast inte för nära huset eftersom det då kan rinna rakt ner till dräneringen och ändå belasta reningsverket i slutänden.

Hur lång tid har jag på mig att koppla om på min fastighet?

Från det att du får åläggandet till dig har du cirka ett år på dig att utföra arbetet.

Är jag enligt lag skyldig att koppla om ledningarna på min fastighet?

Ja, enligt allmänna bestämmelser för Sölvesborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Jag har dränerat min fastighet, behöver jag koppla om mitt dräneringsvatten?

Ja, det går att pumpa det om det ligger lägre än din anslutningspunkt för dagvatten.

Jag har ett spygatt i min källartrapp, gäller åläggandet även för mig?

Ja, men om det enbart gäller spygatt i källartrapp så rekommenderar vi att ordna ett tak över trappan.

Ordlista

 • Avloppsvatten
  Förorenat vatten som avleds i avloppsledningarna. Kan bestå av spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.
 • Dagvatten
  Regn- och smältvatten som rinner på ytor t.ex. tak och asfalt.
 • Dräneringsbrunn
  Brunn där vatten från dränering samlas upp innan det leds bort.
 • Dräneringsvatten
  Grundvatten och nedträngande regn- och smältvatten som avleds i dräneringsrör eller dike.
 • Förbindelsepunkt
  Den punkt, vanligen 0,5 meter utanför tomtgränsen, där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.
 • Servis
  Ledning för vatten eller avlopp mellan fastigheten och huvudledning i gatan.
 • Spillvatten
  Förorenat vatten från bad, toalett, disk och tvätt från hushållet. Slarvigt brukar man kalla det för avloppsvatten.
 • Spygatt
  Brunn för avledning av dagvatten, ofta vid källartrappa eller i garagenedfart. Brukar vara kopplad till spillvattenledningen.
 • Utkastare
  Den böjda delen längst ner på stupröret, som leder vattnet bort från huset, ut över t.ex. en gräsyta.
 • Dagvatten
  Regn- och smältvatten.
 • Dränvatten
  Vatten som avleds genom dränering.
 • Spillvatten
  Avloppsvatten från hushåll.
 • Förbindelsepunkt
  Gränsen mellan fastighetsägarens och Sölvesborg Energis ansvar.
 • Tillskottsvatten
  Vatten i ledningsnäten som inte är spillvatten, det vill säga dag- eller dräneringsvatten (ovidkommande vatten).
 • Bräddning
  Orenat spillvatten släpps direkt ut i en å, sjö, ett dike eller havet.
 • Spolbrunn
  En brunn med öppningsbart lock i ett avloppsvattensystem.
 • Källartrapps spygatt
  Brunn för avledning av dagvatten i slutet av en källartrapp.
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: