Ta hand om dagvattnet själv på din tomt (LOD)

Här har vi samlat beskrivningar och skisser som visar olika metoder för att ta hand om dagvattnet inom den egna fastigheten. Detta kallas LOD, Lokalt Omhändertagande av Dagvatten.

I innehållsförteckningen nedan kan du hoppa till de olika avsnitten på den här sidan genom att klicka på de understrukna länkarna.

Innehållsförteckning

Ränndal

Skissen visar hur dagvattnet leds från stuprännan på fastigheten med metoden ränndal.

Skiss som visar metoden ränndal.

Förklaring av skissen för ränndal

 1. Ränndalsplattor i lutning 5 cm per meter.
 2. Sättsand 10 cm.
 3. Plastfolie för avledning av läckvatten till grusfyllning.
 4. Grusfyllning 0,3-0,5 m³/stuprör för att undvika ytuppmjukning. Grusfyllning kan bytas ut mot gräsarmeringsplattor av betong eller plast på en yta av ca 0,5 m²/stuprör. Om ränndalsplattorna mynnar i rabatt kan grusfyllningen slopas.
 5. Gräsmatta på 5-10 cm matjord.
 6. Geotextil runt grusfyllningen som materialavskiljande lager.

Skötsel

 • Håll hängrännorna rena.
 • Hårt slitage och annan verksamhet som kan åstadkomma komprimering av infiltrationsyta bör undvikas.
Kostnadsuppskattning för metoden ränndal

Kostnadsuppskattning för ränndal


Material

Enhet

Mängd

SEK/enhet

Kostnad (SEK)

Ränndalsplattor

st

6

65

390

Sättsand

0,1

200

20

Geotextil (minsta rulle 1×10m)


10

15

150

Grusfyllning

m³ /stuprör

0,5

200

100

Matjord


0,1

2850

285

Geotextil (runt grusfyllning)


10

15

150

Kostnad per stuprör cirka 1100 SEK

Scrolla i sidled för att se hela tabellen om du besöker vår webbplats från en mindre skärm.

Vattentunna

Skissen visar hur dagvattnet leds från stuprännan på fastigheten med metoden vattentunna med tömning och bräddavlopp.

Skiss som visar metoden vattentunna med tömning och bräddavlopp.

Förklaring av skissen för vattentunna, takavvattning till tunna

 1. Tunna av plastmaterial med lyfthandtag och barnsäkert lock. Volymen bör vara 100-200 l. Tunnan tas bort vintertid och stänkskydd av plåt eller plast hängs på väggen.
 2. Koppling för anslutning av trädgårdsslang som bräddavlopp. Överskottsvattnet leds lämpligen till rabatt eller till träd.
 3. Koppling med ventil för anslutning av trädgårdsslang för bevattning vid tömning av tunnan. Töm ofta, ju mer vatten tas om hand lokalt.
 4. Samma slang för bräddavlopp och tömning.
 5. Gräsarmeringsplattor av betong i grusfyllning för dränering av vatten vintertid ca 0,7 x 0,7 m.
 6. Grusfyllning bredd 0,2 m och 0,25 m djup.
 7. Dränering Ø 55 mm.
 8. Plastfolie runt grusfyllning som tätar så att läckvatten leds till grop.
 9. Grusfyllning 0,3-0,5 m³/stuprör.
 10. Geotextil runt grusfyllningen som materialavskiljande lager.
 11. Gräsmatta på 5-10 cm matjord.

Skötsel

 • Håll hängrännorna rena så att slambildning i tunnan och igensättning av utloppen undviks.
 • Hårt slitage och annan verksamhet som kan åstadkomma komprimering av infiltrationsytor bör undvikas.
Kostnadsuppskattning för metoden vattentunna, takavvattning till tunna

Kostnadsuppskattning vattentunna

Material

Enhet

Mängd

SEK/enhet

Kostnad (SEK)

Tunna

st

1

1000

1000

Anslutning (trädgårdsslang bräddning)

st

1

100

100

Koppling med ventil

st

1

100

100

Slang (för brädd och tömning)

st

1

300

300

Gräsarmeringsplattor (av betong)


0,5

200

100

Grusfyllning (under armeringsplattor)


0,1

189

18,9

Dräneringsrör (Ø110)

m

4

24

96

Geotextil runt grusfyllning under plattor (minsta rulle 1×10 m)


10

15

150

Grusfyllning


0,5

189

94,5

Geotextil (minsta rulle 1×10 m)


10

15

150

Matjord


0,05

2822

141,1

Kostnad per stuprör cirka 2250 SEK

Scrolla i sidled för att se hela tabellen om du besöker vår webbplats från en mindre skärm.

Vattentunna med flottör

Skissen visar hur dagvattnet leds från stuprännan på fastigheten med metoden vattentunna med flottör.

Skiss som visar metoden vattentunna med flottör.

Förklaring av skissen för vattentunna med flottör

 1. Tunna av plastmaterial med lyfthandtag och barnsäkert lock. Tunna som ställs bredvid ränndal enligt punkt 3 bör ha en volymen av 100-200 l. Tunnan tas bort vintertid.
 2. Automatisk regnvattenavledare med flottör monteras på 90 mm stuprör. Vintertid fästes flottören i högsta läge.
 3. Ränndal och grusfyllning utföres enligt exemplet ränndal.

Skötsel

 • Håll hängrännorna rena så att slambildning i tunnan och igensättning av utloppen undviks.
 • Hårt slitage och annan verksamhet som kan åstadkomma komprimering av infiltrationsytor bör undvikas.
Kostnadsuppskattning för metoden vattentunna med flottör

Kostnadsuppskattning för vattentunna med flottör

Material

Enhet

Mängd

SEK/enhet

Kostnad (SEK)

Tunna (plast)

st

1

1000

1000

Fällbar utkastare (automatisk med flottör)

st

1

300

300

Ränndalsplattor


1

65

65

Sättsand

0,1

200

20

Geotextil under sättsand (minsta rulle 1×10 m)


10

15

150

Grusfyllning


0,5

200

100

Matjord (fyllning)


0,05

2850

143

Geotextil runt grusfyllning (minsta rulle 1×10 m)10

15

150

Kostnad per stuprör cirka 1950 SEK

Scrolla i sidled för att se hela tabellen om du besöker vår webbplats från en mindre skärm.

Stuprörsslang

Skissen visar hur dagvattnet leds från stuprännan på fastigheten med metoden stuprörsslang.

Skiss som visar metoden stuprörsslang.

Förklaring av skissen för stuprörsslang

 • Slangen rullar ut sig vid regn och leder vattnet 1-2 m från husliv. När det slutar rinna vatten i slangen rullar den ihop sig mot husväggen.
 • Vattnet sprids inom ett större område och med erforderlig marklutning undviks att vatten infiltreras till husdränering som kanske är kopplad till spillvattenledning.

Utförande

 • Avvattnad takyta bör ej vara mindre än 20 m² för att slangen ska rulla ut.
 • Kapa stupröret ca 0,5 m över marken och nere vid marken.Proppa röret vid marken med ett lock som fastsättes.
 • Anslut slangen med bifogad slangklämma vid stupröret.
 • Ta in slangen på hösten så att inte frysskador uppstår under vintern.
 • Spola ur slangen vid höstintagningen så att löv, barr eller annat skräp från taket töms ut.
 • Avledning av smält- och regnvatten vintertid sker genom att anläggningsdelarna 5-11 enligt exempel vattentunna med tömning och bräddavlopp utförs.

Skötsel

 • Håll hängrännorna rena så att slambildning i tunnan och igensättning av utloppen undviks.
 • Hårt slitage och annan verksamhet som kan åstadkomma komprimering av infiltrationsytor bör undvikas.
Kostnadsuppskattning för metoden stuprörsslang

Kostnadsuppskattning stuprörsslang

Material

Enhet

Mängd

SEK/enhet

Kostnad (SEK)

Stuprörsslang

st

1

200

200

Kostnad per stuprör cirka 200 SEK

Scrolla i sidled för att se hela tabellen om du besöker vår webbplats från en mindre skärm.

Perkolationsmagasin

Skissen visar hur dagvattnet leds från stuprännan på fastigheten med metoden perkolationsmagasin.

Skiss som visar metoden perkolationsmagasin.

Förklaring av skissen för perkolationsmagasin

 1. Tilloppsledning med dimension 110 mm från ett eller flera stuprör.
 2. Brunn Ø 315 med slamficka och innerrör med geotextil som filter före utsläpp i magasin. Brunnen ska ha fastskruvat sillocksom kan tas bort vid behov.
 3. Geotextil som materialavskiljande lager.
 4. Fördelningsledning typ dräneringsledning Ø 75.
 5. Matjord eller överbyggnad.
 6. Perkolationsdel av tvättad singel 8-16 eller makadam 16-32.
 7. Sedimentationsdel av tvättad singel 8-16 eller makadam 16-32.
 8. Magasinets storlek är beroende av omgivande jordart.

Utförande

Perkolationsmagasin är lämpliga att utföra på platser med genomsläppliga jordartert, t.ex. grus och grovkornig sand. Perkolationsmagasinet ska placeras så att överkant brunn är belägen > 15 cm under mark vid husliv och så att vattnen vid eventuell överbelastning rinner från huset.

Magasinets storlek bestäms av takytan, jordart och grundvattennivå. Ex. takyta med storlek 150 m² kräver att perkolationsdelen i magasinet har en storlek av bredd × längd × höjd = 1 × 5 × 1 m vid jordarten lerig sand. Vid jordarten sandig grus blir motsvarande magasinstorlek 1 × 2 × 1 m.

Vid källarlös byggnad kan dräneringen kring husets grundläggning anslutas till magasinet om dräneringen ligger högre än överkant brunn.

Kostnadsuppskattning för perkolationsmagasin

Kostnadsuppskattning perkolationsmagasin

Material

Enhet

Mängd

SEK/enhet

Kostnad (SEK)

Tilloppsledning (dimension 110 mm, minsta längd 6 m)

st

6

25

150

Perkolationsbrunn Ø 315

st

1

1500

1500

Geotextil (minsta rulle 1×10 m)

17

15

255

Fördelningsledning (dimension Ø 110, inköpslängd 4 m)

m

4

25

100

Fyllning (matjord alt. överbyggnad)

0,5

2850

1525

Singel eller makadam (8-16 resp. 16-32)

5

200

1000

Singel eller makadam (8-16 resp. 16-32)5

200

1000

Totalkostnad (beroende på jordart) cirka 5 500 SEK

Scrolla i sidled för att se hela tabellen om du besöker vår webbplats från en mindre skärm.

Damm

Skissen visar hur dagvattnet leds från stuprännan på fastigheten med metoden damm.

Skiss som visar metoden damm.

Förklaring av skissen för damm

 1. Vattentunna som ansluts till dammen genom trädgårdsslang med dimensionen 25 mm. Slangen ansluts nära botten så att övertryck erhålles i slangen. Om vattnet i tunnan ska användas för bevattning sätts en ventil i kopplingen för slanganslutningen.
 2. Slang med dimension 25 mm.
 3. Avledning av smält- och regnvatten vintertid sker genom att anläggningsdelarna 5-11 enligt exempel vattentunna med tömning och bräddavlopp utförs.
 4. Damm med vattenväxter. Dammens utformning bestäms från fall till fall i samråd med sakkunnig.
 5. Bräddavlopp och kista. Stenkistan utförs med en volym av 0,5 m³ och fylls med grus eller singel. Geotextil läggs som materialavskiljare lager i sida och ovansida. Om marken lutar så att bräddning till omgivande mark kan ske vid överbelastning slopas stenkistan.

Utförande

Storleken på en damm bestäms av hur stor den hårdgjorda mark-, eller takytan är som ska avvattnas. Tumregeln är, att dammytan ska vara ca 5% av den hårdgjorda ytan om man har ett största djup av 0,5 m och släntlutning 3 cm per m.

Skötsel

Håll hängrännorna rena så att slambildning i tunnan och igensättning av utloppen undviks.

Kostnadsuppskattning för damm

Kostnadsuppskattning damm

Material

Enhet

Mängd

SEK/enhet

Kostnad (SEK)

Tunna (slang kopplas in)

st

1

1000

1000

Trädgårdsslang (dimension 25 mm)

st

1

300

300

PVC duk 6×4 m

1

800

800

Växter (örtpluggsplantor, 5% av tak, 7,5 m² yta)

st

40

20

800

Bräddavlopp (Ø 110 dimension, inköpslängd 4 m)

m

6

25

150

Stenkista (fylls med grus eller singel)0,5

200

100

Geotextil runt stenkista (minsta rulle 1×10 m)10

15

150

Vintertid avledning (enligt exempel vattentunna med tömning och bräddavlopp)
750

Totalkostnad (beroende på jordart) cirka 4 100 SEK

Scrolla i sidled för att se hela tabellen om du besöker vår webbplats från en mindre skärm.

Enkel ränndal

Skissen visar hur dagvattnet leds från stuprännan på fastigheten med metoden enkel ränndal.

Skiss som visar metoden enkel ränndal.

Förklaring av skissen för enkel ränndal

Som ränndal, men istället för att lägga plattor gräver du ner en stuprörsförlängning till grusfyllningen.

Kostnadsuppskattning för enkel ränndal

Kostnadsuppskattning enkel ränndal

Material

Enhet

Mängd

SEK/enhet

Kostnad (SEK)

Stuprörsförlängning

st

1

250

250

Grusfyllning


0,5

200

100

Geotextil runt grusfyllning

10

15

150

Matjord (fyllning)


0,05

2850

143

Kostnad per stuprör cirka 650 SEK

Scrolla i sidled för att se hela tabellen om du besöker vår webbplats från en mindre skärm.

Regnvattentank med pump

Skissen visar hur dagvattnet leds från stuprännan på fastigheten med metoden regnvattentank med pump.

Skiss som visar metoden regnvattentank med pump.

Förklaring av skissen för regnvattentank med pump, regnvatten som egen vattenreserv

En regnvattentank är dyr jämfört med att ställa vattentunnor ovan mark, men kan vara en långsiktig investering. Tillkommer gör kostnad för leverans av tanken, samt kostnad för grävmaskin att gräva hålet. Sedan ska systemet anslutas till stuprör, och ledas under mark till tanken. Slutligen ska pumpen anslutas till ett vattensystem i ditt hus eller i din trädgård. Pumpen behöver även anslutas till en strömkälla. En del pumpar kan anslutas med vanlig stickkontakt, men andra kräver att du låter en elektriker göra en installation.

Tänk på att bräddröret ut från tanken bör leds till en stenkista.

Skötsel

Det är förhållandevis lite jobb att underhålla en tank. Du ska titta till så att filter inte sätts igen, men det är ganska enkelt. En sil fångar upp allt som kommer från stuprören och ett filter fångar upp allt som pumpen suger in när vattnet ska ut. Enligt manualer från olika fabrikat ska man göra detta varje 1-3 månader vår till höst. De flesta tankar är inte i en frostsäker miljö, så du behöver hissa upp pumpen, tömma pumpens slang och förvara pumpen någonstans frostfritt, om inte leverantören säger något annat.

Fördelar

 • Miljövänligt och hållbart
 • Tar vara på en av våra viktigaste resurser – vattnet
 • Enkel installation
 • Helt plan installation i förhållande till gräsmatta
 • Smidig och säker användning
 • Litet och enkelt underhåll
Kostnadsexempel regnvattentank med pump

Kostnadsexempel regnvattentank med pump

Enhet

Storlek

Storlek

SEK/enhet

Kostnad (SEK)

Regnvattentank med filter

st

1,5 m³

9 000

9 000

Regnvattentank med pump och filterkorg

st

3 m³

31 000

31 000

Regnvattentank med pump och filterkorg

st

4 m³

37 500

37 500

Regnvattentank med pump och filterkorg

st

6 m³

42 000

42 000

Scrolla i sidled för att se hela tabellen om du besöker vår webbplats från en mindre skärm.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: