Källaröversvämningar

För den enskilde fastighetsägaren kan en överbelastad spillvattenledning bland annat innebära stopp i avlopp och en ökad risk för källaröversvämningar.

Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning i källaren och andra skador på fastigheten.

Det finns fyra olika typer av källaröversvämningar:

 1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem
 2. Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv
 3. Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatt etc.
 4. Vatten strömmar in från läckande vatteninstallation

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämningar, men man kan göra en hel del för att minska riskerna.

Så här kan du förebygga källaröversvämningar

 • Rensa hängrännor och stuprör.
 • Vid spolning av tak se till att mossa inte ramlar ned i stuprören och täpper till dräneringen.
 • Hålla utomhusbrunnar fria – tänk på att du själv är ansvarig för brunnar/kopplingar/rör inne på din tomt.
 • Hålla extra koll på gallerbrunnar ute på gatan och att de inte är igensatta.
 • Se över hur vattnet avleds på den egna tomten så att avrinningen och det egna avloppet fungerar.
 • Enkla barriärer ger ett gott skydd vid mindre översvämningar. Dessa kan du göra själv genom att bygga en vall av till exempel sandsäckar.
 • Det kan hjälpa att täcka över golvbrunn, toaletter och andra avlopp, till exempel med en vattenfylld hink.
 • Se över din hemförsäkring så du vet vilka villkor som gäller.

Checklista: att tänka på om du drabbas av översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i den översvämmade lokalerna. Se dock till att en eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt värdefulla och fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning. Länspumpning kan göras av Räddningstjänsten.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Kontakta omgående ditt försäkringsbolag och kräv besiktning av skadan.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till Sölvesborg Energis kundservice.

Vatten som tränger in genom fastighetens avloppssystem

Dagvattenförande ledningar är dimensionerade för att klara ett normalregn. Att dimensionera ledningsnätet för extrema regn är i praktiken omöjligt. När systemet överbelastas vid t ex. ett skyfall kan detta i olyckliga fall leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Denna typ av översvämningar drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat avloppssystem, dvs. där spillvatten och dagvatten avleds i samma huvudledning.

I de fall där vatten tränger upp i källaren även under torrväder kan det orsakas av stopp i avloppssystemet. Genom att lyfta på locket till servisbrunnen, som normalt finns i tomtgräns, kan man avgöra om stoppet är på fastighetens sida eller på VA-huvudmannens. Står det vatten i stigaröret är stoppet på den allmänna delen av ledningen, om inte, är det på fastighetsägarens sida stoppet är.

Förslag på åtgärd om översvämningen orsakats av regn

 • Installera pump för avloppsvatten från källarplanet.
 • Installera skyddsanordningar som hindrar vatten från att tränga in.
 • Underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet.
 • Om VA-huvudmannen byggt om avloppssystemet ut i gatan till duplikatsystem ska fastighetsägaren snarast se till att även den egna ledningen separeras.
 • Koppla bort stuprören från avloppet och låt det rinna ut på marken. Avled det bort från huset och ut i en stenkista eller ut på gräsmattan.

Förslag på åtgärd om översvämningen beror på stopp i egna ledningen

 • Spola servisledningen ren från avlagringar
 • Rotskär om det finns misstanke att rötter gått ner i systemet
 • Lägg om ledningar som är i dåligt skick
 • Spola inte ner sådant som kan orsaka stopp

Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv

Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till dagvattenförande ledningar i gatan, kan vatten vid kraftigt regn stiga i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarväggar och källargolv. Vid nybyggnad av hus med källare ska dräneringsvattnet pumpas till kommunens dagvattenledning för att undvika problemet.

Problemen kan också uppstå om den egna dräneringsledningen inte är underhållen. Det kan vara skadade rör, igensatta rör, anslutningsbrunnen är full av slam etc. En dräneringsledning försämras med tiden och behöver därför bytas var 20-50 år.

Förslag på åtgärd om vatten tränger in genom källarväggar och källargolv

 • Lägg om dräneringsledningen
 • Åtgärda eventuella rotproblem
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunnar
 • Se till att stuprören är i bra skick och rensade
 • Se till att marken lutar bort från huset

Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatt eller andra yttre öppningar

Markvatten kan ibland tränga in i källare genom garagenedfarter, källartrapport etc. För att undvika detta bör man hindra vattnet från omgivande markområden att rinna fram till huset.

När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns det risk att vatten tränger upp genom t ex spygatter i garagenedfarter eller källartrappor.

Förslag på åtgärd om vatten tränger in genom källarfönster, garageportar, spygatter etc.

 • Installera pump för dagvatten som rinner ned för garagenedfarten.
 • Bygg vallar runt källartrappan, ljusschakt etc.
 • Se till att marken lutar bort från huset. Tumregeln här är att det ska vara jämnt fall med minst 15 cm 3 meter från huset.
 • Koppla bort spygatter från dagvattensystemet genom att t ex pumpa vattnet till markytan och sedan leda det till en stenkista.

Vatten som strömmar ut från läckande vatteninstallationer

Denna typ av översvämningar kommer sig av att vattenledningarna inne i huset går sönder. För att undvika detta bör man se över sina vattenledningar och vid behov byta dessa.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: