LTA-station, lättryckavlopp

Illustration LTA-station. 

Illustration LTA-station.

LTA står för LättTryckAvlopp. Det är ett system som används för att pumpa spillvatten från en fastighet när traditionell teknik inte räcker till.

Sump/pumpbrunn.

Sump/pumpbrunn.

Traditionell teknik innebär att man kopplar fastigheten via självfall till spillvattennätet, vilket gör att spillvattnet inte behöver pumpas. Men på grund av olika markförhållanden så behöver man sätta en enskild pump vid fastigheten som pumpar ut spillvattnet.

LTA-pumpen placeras i en behållare (sumpen) på fastigheten. Spillvattenledningen läggs med självfall från huset till behållarens inlopp. Pumpen trycker sedan iväg spillvattnet via en tryckledning. Den trycksatta spillvattenledningen kan följa terrängen, både uppför och nedför, innan den kopplas in på det allmänna spillvattennätet vid förbindelsepunkten.

Elkostnaden för ett LTA-system är låg. Tänk dock på att pumpens drift är beroende av hur mycket vatten du använder. Driftsäkerheten är hög, underhållet är minimalt. Allt är automatiskt vid drift, när det kommit en viss mängd vätska i sumpen kommer systemet känna av detta och pumpen startar.

I innehållsförteckningen nedan kan du hoppa till de olika avsnitten på den här sidan genom att klicka på de understrukna länkarna.

Innehållsförteckning

Ordförklaring och definitioner

 • LTA - Lätt tryckavlopp.
 • Sump/pumpbrunn - Plastbehållaren där pump installeras och spillvattnet samlas.
 • Pump - Själva pumpenheten som pumpar iväg spillvattnet.
 • Förbindelsepunkt - Gränsen mellan de allmänna servisledningarna och fastighetens egna servisledningar.
 • Servisledning - Ledning som förbinder en byggnad eller fastighet med den allmänna VA-anläggningens ledningsnät.
 • Servisventil - Avstängningsventil på servisledningen, placeras normalt vid förbindelsepunkten.
 • Spolbrunn - Uppstickande rör på självfallsledningen för att kunna spola rören till sumpen.
 • Tryckledning - Utgående ledning från sumpen till den allmänna VA-anläggningen.
 • Självfallsledning - Ledningen från huset till sumpen.
 • Dagvatten - Regn- eller smältvatten från t.ex. tak och asfalt.
 • Dräneringsvatten - Vatten som stiger upp genom marken, under och runt husgrunden.
 • Spillvatten - Vatten från toalett, dusch, disk, tvätt m.m.
 • Frostfritt djup - Det djup man lägger vattenburna ledningar på, för att de inte ska riskera att frysa sönder.

Så här går det till

 1. Om du vill ansluta dig till det allmänna spillvattennätet behöver du göra en så kallad servisanmälan.
 2. Sölvesborg Energi anlägger servisledning och servisventil som placeras vid förbindelsepunkten.
 3. Fastighetsägaren eller anlitad entreprenör kontaktar Sölvesborg Energi och bokar ett möte för att bestämma placering av pumpsumpen.
 4. Sölvesborg Energi skickar ut förbindelsepunktskarta till fastighetsägaren.
 5. Sölvesborg Energi skickar ut faktura och fastighetsägaren betalar anslutningsavgiften.
 6. Nu ska sumpen, elanslutningsdon, styrenhet med larm och backventil levereras, kontakta oss, så levererar vi detta till er. Det tar ca 3-5 arbetsdagar.
 7. Fastighetsägaren eller anlitad entreprenör färdigställer anläggningen enligt anvisningar, fyller i checklistan och slutligen skriver under checklistan, som sedan lämnas till Sölvesborg Energi på driftsättningsdagen.
 8. Fastighetsägaren eller anlitad entreprenör kontaktar Sölvesborg Energi för kontroll av elinstallation samt driftsättning vid godkännande av installationen. Vår VA-personal levererar och installerar pump, driftsätter och funktionstestar anläggningen. Det tar cirka 3-5 dagar efter att kontakt tagits tills vi kommer ut och driftsätter anläggningen.

Tips och råd

 • LTA-anläggningen skall placeras lättåtkomligt för underhåll och spolbil, för en god arbetsmiljö för vår VA-personal.
 • Det skall vara fritt från träd och buskar runt anläggningen och placeringen skall vara sådan att regnvatten rinner bort från LTA-anläggningen.
 • Vi rekommenderar att du installerar spolbrunn på självfallsledningen mellan hus och sump.
 • LTA-pumpen måste ha strömförsörjning året om för att den automatiskt skall kunna konditions köras. Den får inte stängas av.
 • Förbered gärna för fiber till din fastighet även om du inte tänkt installera fiber just nu. Lägg ner rör så är det lätt att installera fiber i framtiden! Fråga kundservice hur du går till väga.
 • Spola rent i sumpen med jämna mellanrum, och speciellt när du ska lämna din fastighet en längre tid.

Installation

Fastighetsägaren eller anlitad entreprenör utför fackmannamässig installation av pumpsumpen på den godkända platsen utsedd av Sölvesborg Energi. Dag och dräneringsvatten får inte ledas in i LTA-stationen. Tänk på att vattenledningar ska ligga på frostfritt djup alternativt isoleras.

Elinstallation

OBS! Elinstallationen måste utföras av behörig elektriker och enligt anvisningar samt elschema.

 • Elen kopplas ifrån fastighetens el central och till LTA-stationen.
 • Jordfelsbrytare får inte användas till den säkringsgruppen som går till pumpen.
 • Använd automatsäkring med C-karakteristik.

Pumpinstallation

När allt ovanstående är klart, det vill säga markberedning, alla rör är kopplade och elen är inkopplad, så är det dags för driftsättning. Det är viktigt att marken är återställd med hänsyn till vår arbetsmiljö då vi ska montera pumpen.

Kontakta oss, så kommer vi och utför en kontroll på elen. Vi levererar pumpen, öppnar servisventiler, driftsätter pumpen, och funktionstestar er anläggning. Det är viktigt att vi har tillgång till rinnande vatten så vi kan provköra pumpen.

Råd och anvisning för din nya anläggning

Tänk på att vår personal kan komma att genomföra tillsyn av din anläggning vid olika tillfällen. Se därför till att hålla rent runt din LTA-station och att framkomligheten är god året runt.

Sölvesborg Energi tar inget ansvar för skador på material som är uppställt vid LTA-stationen.
Tänk på vad du spolar ner i toaletten. Sölvesborg Energi tar inte ansvar för skador som uppstår på grund av felaktig hantering av anläggningen. Spola inte av leriga skor och annat i badkar eller dusch eftersom sand och grus kommer hamna i sumpen och kan skada pumpen.

Spola inte heller ner fett och olja i köksvasken. Det kan tyckas vara lättflytande när det är varmt, men det stelnar i rören eller i sumpen och orsakar stopp och eventuellt haveri för pumpen. Torka av stekpannor med hushållspapper och släng i soporna istället. Större mängder fett, ifrån exempel fritering kan hällas i en mjölkkartong och kastas i soporna.

Fastighetsägaren bekostar skador på LTA-stationen, såsom pump, styrutrustning, tillhörande utrustning orsakade av felhantering.

Del av LTA-station.

Del av LTA-station.

Exempel på saker du INTE ska spola ner i avloppet

 • Fett och olja
 • Våtservetter
 • Snus
 • Blöjor
 • Tops
 • Hushållspapper
 • Läkemedel
 • Bomull
 • Bindor
 • Tamponger
 • Rakhyvlar
 • Grus och sand
 • Leksaker
 • Kattsand
 • Hår
 • Kondomer
 • Målarfärg
 • Pappershanddukar
 • Tygföremål
 • Kapsyler
 • Tandtråd
 • Cigarettfimpar
 • Fruktskal
 • Trasor
 • Blomjord
 • Lösningsmedel
 • Kaffesump
 • Blöjor

Ansvarsfördelning

Ansvarfördelning
Sölvesborg EnergiFastighetsägaren
Godkänner placering av LTA-stationen.Gräver ner LTA-stationen.
Levererar sump, elanslutningsdon, styrenhet med larm, backventil och slutligen pumpen.Drar självfallsledning till sumpen och tryckledning till förbindelsepunkten samt ansluter dessa.
Kopplar in pumpen i LTA-stationen, funktionstestar anläggningen och driftsätter.Drar elledning från fastigheten till LTA-stationen samt ansvarar för inkoppling av dessa enligt anvisningar.
Öppnar upp servisventil/er.Installerar larm till pumpstationen.
Äger pumpen, sumpen och tillhörande styrenheter.Bekostar drift (el) av pumpen.
Utför normal service och underhåll.Ser till att bara rätt saker hamnar i avloppet.

Bekostar service och underhåll orsakat av felhantering.

Anmäler fel och driftstörningar till Sölvesborg Energi.

Elschema

Nedan hittar du det elschema som ska användas.

Checklista

Checklistan nedan ska fyllas i under arbetets gång av fastighetsägaren. Detta dokument ska överlämnas till VA-personal på driftsättningsdagen.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Vatten och avlopp